2. Grafieken en assenstelsels

Lesweek 2: grafieken en assenstelsels

Groep 3: staafgrafiek lezen

Groep 4: staafgrafiek maken

Groep 5: lijngrafiek lezen

Groep 6: lijngrafiek maken

Groep 7: coördinaten in een assenstelsel

Groep 8: spiegelen in een assenstelsel